Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Feb 5, 2021

Tysk undrar om Bitter fuskar, Bitter undrar om Tysk Fuskar, Bitter och Tysk undrar om ni fuskar...

I avsnittet nämns:
Monopol
Uno
Fia med Knuff
Axis & Allies
War! Age of Imperialism
Bluffstop
Sonora
Yahtzee